Gå till innehåll

Stadgar

  

Föreningsstadgar för Framtidsbandet BredHall Ekonomisk förening.

Antagna av föreningens stämma 2018-05-27

§ 1 Föreningens namn

Föreningens namn (firma) är Framtidsbandet BredHall Ekonomisk förening

§ 2 Ändamål och verksamhet

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via ett lokalt fibernät för bredband, ledningsnät, tillhandahålla medlemmarna nätkapacitet för bl.a. data- och telekommunikation. Föreningen kan även, direkt eller indirekt, tillhandahålla medlemmarna trafiktjänster, exempelvis så kallade bredbandstjänster och telefon, samt bedriva annan sammanhängande och förenlig verksamhet. Medlemmarna ska delta i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster.

§ 3 Föreningens säte

Föreningens styrelse har sitt säte i Töreboda kommun. Föreningens verksamhetsområde är Mellan Edsån och Velen från Edet i syd och Pjungserud i norr, och de närliggande yttre omgivningarna.

 

§ 4 Medlemskap

Till medlem kan antas en sökande som äger en fastighet inom Föreningens verksamhetsområde. Om en fastighet har flera delägare kan dock endast en av dem vara medlem. Ansökan om medlemskap görs skriftligt till föreningen på av föreningen tillhandahållet formulär. Ansökan om medlemskap prövas av styrelsen eller av den styrelsen utser. Om det är ändamålsenligt får arrendator jämställas med fastighetsägare.

§ 4 a Medlemsförteckning

Föreningen är skyldig enligt lag att föra medlemsförteckning där det skall framgå:

 • Medlems namn och adress
 • Tidpunkt för inträde i föreningen
 • Antal medlemsinsatser som medlemmen deltar med
 • Sammanlagda belopp inbetalda eller genom insatsemission tillgodoförda medlemsinsatser enligt den senaste fastställda balansräkningen och summorna av medlemsinsatsbelopp som efter utgången av det räkenskapsår balansräkningen avser har återbetalats eller högst ska återbetalas enligt 4 kap. 1 och 3 § och om tiden för återbetalningarna.

 

§ 5 Medlems skyldighet

Varje medlem är skyldig att betala av föreningsstämman fastställda insatser samt av föreningsstämman fastställda avgifter och även i övrigt följa föreningens stadgar och beslut.

§ 6 Insatser
Medlem ska delta i föreningen med ett insatsbelopp om lägst 100 kr och högst 25000 kr för varje ansluten fastighet. Av insatsbeloppet ska 100 kr betalas till föreningens konto i samband med tecknandet av fastighetsanslutningsavtal dock senast inom två veckor efter att medlemskap beviljats. Resterande belopp betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer. En insats återbetalas först 2 år efter medlems avgång. Det belopp som återbetalas beräknas enligt 4 kap. 1 § lagen om ekonomiska föreningar.

§ 7 Avgifter

§ 7.1 Medlemsavgift

Varje medlem ska årligen till föreningen betala en medlemsavgift som beslutas av föreningsstämman, dock högst 500 kr. Avgiften betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer.

§ 7.2 Anslutningsavgift

Varje medlem ska till föreningen betala en anslutningsavgift för anslutning av byggnad på medlemmens fastighet i enlighet med överenskommet Fastighetsanslutningsavtal.

Avgiften betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer. För fastighetsanslutningsavtal som tecknas efter byggstart av Ledningsnätet tillkommer utöver insatsen en engångsavgift i enlighet med överenskommet Fastighetsanslutningsavtal. Avgiften betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer.

§ 7.3 Byanätsavgift

Varje medlem ska löpande till föreningen betala en Byanätsavgift i enlighet med överenskommet Fastighetsanslutningsavtal. Avgiften betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer.

§ 7.4 Andra avgifter

Avgifter för eventuella trafiktjänster bestäms från tid till annan av styrelsen med utgångspunkt från vilka tjänster som avses och deras omfattning.

§ 8 Uppsägning av medlemskap och uteslutning

Ett medlemskap i föreningen får sägas upp tidigast två år efter inträdet. Uppsägning ska göras skriftligen till styrelsen. En medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. En utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman för avgörande genom att anmäla detta till styrelsen inom en månad från det att meddelandet om uteslutning skickades till medlemmen.

Om andelen inte överlåts i samband med att fastigheten avyttras, eller om den överlåtits men förvärvaren inte ansöker om, respektive inte beviljas medlemskap, upphör medlemskapet i föreningen och vederbörande rättsinnehavare får tillbaka den inbetalda insatsen och eventuell beslutad vinstutdelning enligt bestämmelserna i § 6 i stadgarna.Dessa villkor gäller i tillämpliga delar även när ägandet av fastighet övergår till annan på grund av bodelning, arv eller testamente (se 3 kap. 2 § FL).

§ 9 Avgång

Avgång ur föreningen sker alltid vid slutet av ett räkenskapsår.

En uppsägning av medlemskapet ska ha kommit styrelsen tillhanda senast 3 månader före räkenskapsårets slut för att avgången ska ske vid utgången av samma år. Annars sker avgången först vid slutet av nästa räkenskapsår. Sker avgång på grund av uteslutning ska styrelsens respektive föreningsstämmans beslut vara fattat minst 1 månad före räkenskapsårets slut.

 

§ 10 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst nio ledamöter, med lägst två och högst fem suppleanter. Ordförande väljs av föreningsstämman på ett (1) år, d.v.s. fram till slutet av den ordinarie föreningsstämma som hålls påföljande räkenskapsår, medan övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter väljs av föreningsstämman på två(2) år, d.v.s. fram till slutet av den ordinarie föreningsstämma som hålls andra räkenskapsåret efter valet, fast växelvis så att ungefär halva styrelsen väljs varje år.
Styrelsen eller enskild styrelseledamot får ej utse styrelseledamöter.

Förutom ordföranden konstituerar styrelsen sig själv. Styrelsesuppleanter tjänstgör i vald ordning men har alltid rätt att närvara vid styrelsemöte.

§ 11 Firmateckning

Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av dem styrelsen utser.

§ 12 Revisorer

På ordinarie föreningsstämma ska årligen väljas en eller två revisorer med högst två revisorssuppleanter för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.

§ 13 Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår är lika med kalenderår.

§ 14 Årsredovisning

Styrelsen ska lämna årsredovisningen till revisorerna senast sex veckor före ordinarie föreningsstämma. Revisionsberättelsen skall lämnas till styrelsen tre veckor innan stämman.                Revisionshandlingar och revisionsberättelse skall vara tillgängliga för medlemmar två veckor innan stämman.

 

§ 15 Ordinarie föreningsstämma öppnas av ordförande eller den som styrelsen utser.

Ordinarie föreningsstämma ska hållas före juni månads utgång. Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:

 1. mötets öppnande
 2. val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 3. godkännande av röstlängden
 4. val av två justeringsmän
 5. frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning
 6. fastställande av dagordningen
 7. styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen
 8. beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller
  förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras

  9. beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna

 9. frågan om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna
 10. medlemsavgift för kommande verksamhetsår
 11. val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
 12. val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter
 13. val av valberedning, minst 2 personer, var av en sammankallande
 14. övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar
 15. mötets avslutning

§16 Extra föreningsstämma

Extra föreningsstämma ska utlysas av styrelsen då det behövs och då det, för behandling av uppgivet ärende, skriftligen begärs av revisor eller minst en tiondel (1/10) av föreningens medlemmar. Vid extra föreningsstämma får inte beslut fattas i andra ärenden än de som angivits i kallelsen.

§ 17 Rösträtt

Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Medlem får företrädas av ombud som äranhörig/make/maka/sambo/ medlem eller en ställföreträdare för en annan medlem som ombud. Ett ombud får företräda upp till 3 medlemmar.                                                                                                                                                                                                                                       En medlem eller ett ombud får ha med sig ett biträde till föreningsstämman. Biträdet har rätt att yttra sig.

§ 18 Kallelse och andra meddelanden

Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelse till föreningsstämma ska innehålla en uppgift om deärenden som ska förekomma. Kallelsen ska utfärdas tidigast sex veckor före och senast fyra veckor före ordinarie föreningsstämma och tidigast sex veckor före extra föreningsstämma och senast tvåveckor före extra föreningsstämma. Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden sker genom brev med posten eller med E-post till samtliga medlemmar. Då kallelse gått ut till föreningsstämman ska styrelsen omedelbart underrätta revisorerna om detta genom brev.

§ 19 Vinstfördelning

Fritt eget kapital enlig fastställd balansräkning ska, sedan i lag föreskriven avsättning till reservfonden ha skett, enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning och/eller fonderas för särskilt ändamål och/eller utdelas till medlemmarna som återbäring i förhållande till erlagda Byanätsavgifter och andra avgifter för andra tjänster.

§ 20 Upplösning av föreningen

Om föreningen upplöses ska behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna i förhållande till inbetalda insatser.

§ 21 Stadgeändring

Stadgeändring kan ske om det biträtts av minst två tredjedelar av de röstande på en föreningsstämma, enligt 7 kap. 34 § i lagen om ekonomiska föreningar.

§ 22 Övrigt

För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller lagen om ekonomiska föreningar.

 

Att dessa stadgar antagits vid föreningens ordinarie stämma den 2018-05-27 intygas.

 

……………………………

Ordförande för stämman

…………………………..                                                   ……………………………..

justerare                                                                              justerare